« به نام خدا »            

 نمونه سؤالات كلاس چهارم دبستان  شاهد امید انقلاب ناحیه 2 مشهد

نام ونام خانوادگي:.................................................................... 

الف: پاسخ درست را با علامتR مشخص كنيد.

1ـ خورشيد از كدام طرف غروب مي كند ؟

شمال  c           مغرب  c                     مشرق         جنوب  c

2ـ به كمك چه دانشي مي توانيم محيط زندگي خود و ديگران را بشناسيم؟

جغرافيا     c              تاريخ      c             ديني    c           مدني  c

3ـ در گوشه اي از نقشه معني رنگ ها و علامت هاي نقشه را مي نويسند ، به آن چه

مي گويند؟

جهت هاي نقشه      c             ناهمواري  هاي نقشه     c                      

    راهنماي نقشه   c                  حاشيه ي نقشه    c 

4ـ رنگ آبي در نقشه نشانه ي چيست؟

كوه      c            آب ها     c       جنگل   c                صحرا    c 

5ـ به كوه هايي مانند زنجير به هم متصل شده اند.  چه مي گويند ؟

ناهمواري     c            كوهپايه     c        رشته كوه    c          قله    c 

6ـ رشته كوه شمال ايران كدام است ؟

زاگرس    c            الـــبرز     c            دماوند    c             تفتان    c 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب: جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد. 

1ـ شكلي كه زمين يا قسمتي از آن را نشان مي دهد   .........................................................است.

2ـ به پستي و بلندي هاي زمين ......................................... مي گويند.

3ـ به زمين هاي صاف و هموار..............................................مي گويند.

4ـ وقتي از به هم پيوستن جويبار ها ................................ تشكيل مي شود.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د: صحيح يا غلط بودن عبارات زيررا باعلامت ×مشخص كنيد.

1ـ وقتي از آسمان به زمين نگاه مي كنيم ، خانه ها  كوچك ديده مي شوند .         

   صحيح   c                        غلطc

2ـ خاك دشت كوير براي كشاورزي مناسب است.                                                      

   صحيح   c                        غلط c

3ـ كوهپايه ،بالاترين نقطه ي كوه است.                                                                      

   صحيح   c                        غلط c

4ـ « دماوند » بلندترين  قله ي ،رشته كوه زاگرس است .                                           

   صحيح   c                        غلط c

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه: به سؤالات زير پاسخ دهيد.

1ـ چهار مورد از وسايل آموزش و يادگيري جغرافيا را نام ببريد ؟

 

 

 

 

2ـ مركز استان هاي داده شده را بنويسيد؟

·         سنندج  ( ................................... )                     

·            گلستان  ( ................................... )

·         كرمان  ( ................................... )                    

·         خوزستان  ( ................................... )

 

 

3ـ ازقطب نما چه استفاده اي مي كنيم؟

 

 

4ـ دو كوه داخلي ايران را نام ببريد؟

 

 

5 ـ رنگ « قهوه اي پررنگ » در نقشه نشانه ي چيست؟

 

 

6 ـ از جلگه هاي شمال ايران فقط دو جلگه را نام ببريد ؟

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي: مفاهيم زير راتعريف كنيد.

آبرفت

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

كوهپايه

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با توجه به نقشه به سؤالات پاسخ دهيد.

1ـ شماره (1)كدام دريا را نشان مي دهد؟

2ـ شماره(2)كدام قله است؟                                                                                                                                                      

3ـ شماره(3) چه جهتي را نشان ميدهد.                                                                                                                                           

4ـ شماره(4)كدام  دشت وسيع را نشان مي دهد؟                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                             

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

پيروز باشيد باشيد .

 



تاريخ : چهارشنبه سوم خرداد ۱۳۹۱ | ۲۲:۲۹ بعد از ظهر | نویسنده : خلیل عفت پناه حصاری |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.